Styremøtereferat 02.12.2019

Referat styremøte mandag 02.12.19 kl. 18:30 i klubbhuset

Til stede: Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Monica Hagen, Tone H. Larsson, Monica E. Torvik, Tove B. Nilsen, Kjersti S. Holmestad og Jane E. Skar (referent).

Neste møte: mandag 20. januar kl. 18:30

Valgkomiteen var invitert til kl. 19:30


Sak 23/2019* År/halvårs plan dugnad/kurs 2020
Oversikt over dugnader og stevner i 2020 er ferdig, mangler kun fra Noseworkgruppa. Publiseres i neste utgave av Labben.

Halvårsplan for kurs 2020 – Marit har sjekket med instruktørene om når de kan ha kurs 1.halvår, men vanskelig å få på plass en halvårsplan. Vi forsetter med å publisere kurs på klubbens nettsider når det er aktuelt, slik som nå.

Sak 25/2019* Treningsavgift 
Forslag om å innføre treningsavgift på 500,- per år eller 50,- for drop-in hvis forslaget «Alternativ løsning hall» blir godkjent på årsmøtet, se sak 29/2019. Forslaget legges frem på årsmøtet.

Sak 26/2019* Gjeninnføre bonussystem treningsveileder/dugnader
Enstemmig vedtatt i styret at vi ikke gjeninnfører bonussystem pga. administreringen dette krever.

Sak 28/2019 Fastsette årsmøtedato                                   
Årsmøtedato fastsatt til 17.2.2020. Må publiseres på hjemmesiden og i Labben.

Sak 29/2019 Alternativ løsning hall                                   
Forslag om å utbedre den hallen vi har med isolerende duk og port, samt utbedre grunnen, legge nytt dekke og investere i oppvarming i stedet for å bygge ny hall. Bygging av ny hall er forholdsvis kostbart, og det vil ta mange år før klubben har nok penger til å kunne bygge ny hall for egne midler. Marit H. Autrey og Rune Hagen innhenter priser og lager en estimert kostnadsoversikt som legges frem på årsmøtet.

Sak 30/2019 Saker til årsmøtet

  • Medlemskontingent – forslag fra styret er at denne forblir uendret
  • Alternativ løsning hall
  • Treningsavgift
  • Utmelding fra NIF
  • Leie inn snekker for å utbedre dueproblemet på klubbhuset – det innhentes prisoverslag som fremlegges på årsmøtet

Eventuelt                   
Utleie av klubbhus
Forespørsel om utleie av klubbhus er avslått med bakgrunn i tidligere praksis. Styret mener aktivitet i klubbhuset skal være i regi av klubben eller aktiviteter der klubbens medlemmer har adgang. Avtale med Olympiaparken er unntatt dette.

Valg av styremedlemmer
Valgkomiteen var invitert til kl. 19:30 og Marit informerte om hvem som var på valg.

Saker merket * er med fra tidligere møter.