Styremøtereferat – 04.02.2019

Referat styremøte 04.02.2019
Til stede: Marit, Anne Lene, Anita, Sidsel og Monica (referent)

Sak 06/2018* Ny hall
Marit informerte om søknader som er sendt

Sak 01/2019* Finansering ny hall
Se punkt 06/2018

Sak 06/2019* Godtgjørelse 2019
Honorar:
Vaktmester, web ansvarlig og redaktør Labben fortsetter gjeldende satser, vaktmester parkeringskort.
Gruppeledere får parkeringskort
Hjelpeinstruktør som 2018
Ingunn / byvandring, godtgjørelse tilsvarende instruktørkurs
Leder valgkomite, 500,-  for å dekke tlf etc.
Symbolsk styrehonorar for å få folk til verv i styret, innstilling årsmøte

Sak 08/2019* Årsmøte saker

  • Styrets godtgjørelse har ikke vært justert på mange år. For å ligge litt mer i tråd med andre godtgjørelse i klubben, foreslås følgende til årsmøtet
    Alle i styret får dekket årskort parkering
    Vara og styremedlemmer får godtgjørelse tilsvarende ett instruktørhonorar
    Styrets leder, nestleder, kasserer og sekretær får økt sin godtgjørelse tilsvarende ett instruktørhonorar
  • Kjøpe eksterne regnskapstjenester
  • Medlemskontingent uforandret

Sak 09/2019 Observatørplasser på kurs
Vi åpner ikke opp for observatørplasser på kurs. Foruten ektefelle/samboer/barn på valpekurs/grunnkurs.

Sak 10/2019 Inspirasjonskurs for instruktører
Eva Bertilsson fra CarpeMomentum inviteres en helg i September

Sak 11/2019 Fastsette dato for instruktør og gruppeledermøte
Instruktørmøte 20/3-19
Gruppeledermøte 18/3-19

Sak 12/2019 Innkommet post
Post gjennomgått.

Evt
Vårdugnad 20/5-19

Saker merket * er med fra tidligere møter.