Innkalling til årsmøte Lillehammer brukshundklubb mandag 25. februar 19 kl 18:30 i klubbhuset

Dagsorden

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning (vedlegg1).

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning (vedlegg 2 og 3).
Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet.

e) Godkjenne budsjett for neste år (vedlegg 3). Vi foreslår budsjett likt resultat 2018.

f) Saksliste til behandling.

  1. Styregodtgjørelse 2019

Styrets godtgjørelse har ikke vært justert på mange år. For å ligge litt mer i tråd med andre godtgjørelse i klubben, foreslås følgende.

Alle i styret får dekket årskort parkering.

Vara og styremedlemmer får godtgjørelse tilsvarende ett instruktørhonorar

Styrets leder, nestleder, kasserer og sekretær får økt sin godtgjørelse tilsvarende ett instruktørhonorar.

2. Ekstern regnskapsfører. Styrets innstilling ser at kasserer jobben har eskalert i     omfang både når det gjelder kunnskap til gjeldene regler samt antall bilag. Styrets innstilling er at bokføring

settes ut til Kantall AS. Styrets egen kasserer vil likevel ha mange oppgaver.

3. Medlemskontingent 2020 – styrets innstilling er ingen endring.

4. Valg – se vedlegg 4.

 

Etter årsmøtets slutt er det medlemsmøte med kaffe og kaker.

Velkommen!

 

Dagsorden årsmøte

Årsmelding Lillehammer brukshundklubb 2018

Balanse

Resultat og budsjett

Valgkomiteens instilling 2019