Styremøtereferat – 06.08.2018

Referat styremøte i Lillehammer brukshundklubb Klubbhuset mandag 06.august 2018 kl. 18:30

Til stede: Marit H. Autrey, Anne Lene Fredriksen, Wenche Martinsen, Anita Åsheim og Jane E. Skar (referent).

Neste møte: 10.9.18

Sak 06/2018* Ny hall
Ingen framdrift siden forrige møte. Avventer videre arbeid fram til høsten.

Sak 07/2018* Høringssvar NKK – ang. alternative org. former
Styret besluttet i styremøte 09.04.18 at vi ikke hadde noen kommentarer til høringsnotatet. Styret besluttet likevel i ettertid å sende inn kommentarer ang. organiseringen.

Sak 08/2018 Treningstider vinter 18/19
Forslag til nye treningstider har vært på høring hos gruppelederne. Styret har tatt alle innspill til etterretning og ny timeplan publiseres på hjemmesiden.

Sak 09/2018 Grupperegler
Utkast til nye grupperegler gjennomgås på neste styremøte for endelig godkjenning.

Sak 10/2018 Annonsering i LBK sin facebookgruppe
Lage retningslinje for annonsering i LBK sin facebookgruppe. Kun lov å legge ut info om spesialkurs som klubben ikke tilbyr selv og annonser fra våre egne sponsorer.

Sak 11/2018 Sponsoravtale med Non-stop
Klubben har inngått sponsoravtale med Non-stop.

Sak 12/2018 Kurs for instruktører 2019
Har kommet forslag om Siv Svendsen og styret er positive til dette. Deltagelse forutsetter at du har holdt kurs i løpet av høst 2018 (2. halvår) eller vår 2019 (1. halvår).
Referat styremøte 06.08.2018

Sak 13/2018 Per Christian Nilseng trekker seg som styremedlem
Per Christian Nilseng har søkt om å trekke seg som styremedlem. Søknaden er godkjent og varamedlem Anita Åsheim overtar som styremedlem.

Saker merket * er med fra tidligere møter