Styremøtereferat – 07.05.2018

Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb Klubbhuset man 7.mai 2018 kl. 18:30

Til stede: Marit H. Autrey, Trine Plassen, Sidsel Færden, Anne Lene Fredriksen, Wenche Martinsen, Anita Åsheim, Monica Hagen og Jane E. Skar (referent).

Fraværende: Per Christian Nilseng.

Neste møte: 11.juni kl. 1830.

Sak 04/2018* Dugnader
På forrige styremøte ble vi enige om at det utarbeides en oversikt over alle dugnader i 2018. Styret skulle også se på ulike publiseringsmåter for å nå flest mulig av medlemmene.
En oversikt over alle dugnader i 2018 med tilhørende oppgaver er under utarbeidelse. Google Docs kan brukes til påmelding. I tillegg opprettes dugnadene som egne arrangementer på FB.

Sak 05/2018* Dugnad NKK Lillehammer
Klubben har mottatt forespørsel fra NKK om vi kan stille med personell på NKK Lillehammer 18-19.aug 2018.
Påmelding er sendt ut til alle klubbmedlemmer på mail. Google skjema for påmelding legges også ut på hjemmesiden. Svarfrist er 24.mai 2018.

Sak 06/2018* Ny hall
På forrige styremøte redegjorde Rune Hagen for innkomne tilbud. Han fikk i oppdrag å be om tilbud på større hall enn det som hadde kommet inn, samt sjekke med kommunen ang. søknadsfrister og Olympiaparken ang. plassering av ny hall. I tillegg skulle han sjekke leiemuligheter andre steder. Sidsel Færden skulle ta kontakt med banken ang. finansiering.
Tilbud på større hall er mottatt, men den blir for kostbar. Arbeidet med å kartlegge kostnader, plassering og sjekke leiemuligheter andre steder fortsetter. Styret søker om midler fra ulike stiftelser. Banken mener vi har kapasitet til å låne nødvendige midler, men uten sikkerhet i tomt, må en langsiktig leieavtale på plass.

Sak 08/2018 Treningstider vinter18/19
Gruppeledere har sendt inn sammendrag av treningsdagbok. Styret må se på kabalen for neste vinter.
Det lages et forslag basert på innsendt treningsstatistikk og ønsker fra gruppene. Dette gjennomgås på neste styremøte.

Sak 09/2018 Grupperegler
På gruppeledermøte ble det diskutert vedrørende hva som kan forventes av medlemmer ifbm. dugnad. Det står nå veldig ulikt i grupperegler, så det bør utarbeides en mal som gjelder for alle gruppene.
Styret utarbeider en veiledende mal for grupperegler, så tilfører gruppene det som er spesifikt for sin gruppe.

Eventuelt
Marit H. Autery er ansvarlig for politiattester.

Saker merket * er med fra tidligere møter