Styremøtereferat – 05.03.2018

Referat styremøte i Lillehammer brukshundklubb 5.3.18

Til stede: Marit H. Autrey, Trine Plassen, Sidsel Færden, Wenche Martinsen, Per Christian Nilseng, Anne Lene Fredriksen og Jane E. Skar (referent).

Forfall: Monica Hagen og Anita Åsheim.

Neste møte: 19.mars sammen med gruppeledere og instruktører.

Sak 02/18 Arbeidsfordeling for det nye styret
Det nye styret startet med å se på arbeidsfordelingen av oppgavene som ligger til styret. Status: Jobbes videre med på neste styremøte.