Styremøtereferat – 15.01.2018

Referat styremøte i Lillehammer brukshundklubb mandag 15. januar 2018
Sted: Hos Ellen i Gudbrandsdalsvegen 794. 2625 Fåberg
Tilstede: Marit H Autrey, Ellen Tangen, Sidsel Færden, Per Chr Nilseng, Randi Krokan og Ingun Nesfeldt.
Referent : Ingund Nesfeldt
Sak 23/17 Lover
Endringforslag er sendt ut på mail av 8.12.17 og 14.01.18.
Styret foreslår at lov § 2-5 som omhandler æresmedlem utgår. Nytt forslag er revidert og sendes med innkallinga til årsmøtet.
Lov § 4-2, Marit sjekker med NKK om denne også gjelder leder.
Sak 24/17 Saker til årsmøtet
Vi må gå igjennom saker som må forberedes til årsmøte om det er noe vi ønsker å fremme. Eks sak 23/17
Vi har gått gjennom forslag som kan bli tatt opp på årsmøte. Blant annet treningsområde og behovet for regnskapsfører. Sissel ordner regnskapsprogram og regnskapsfører. Dette legges fram i forbindelse med budsjett på årsmøtet.
Når det gjelder treningsområde ønsker styret å sette av kr 50000,- avsetning/utredningsarbeid på budsjett. Dette presenteres på årsmøtet.
Sak 25/17 Instruktør godtgjørelse
Instruktørgodgjørelse ble endret høst 16,sak 33/16 men forstsatt er det litt ulike tolkninger så derfor presiserer vi vedtaket på nytt.
Satsene er som følger:
Hjelpeinstruktører som har praksistimer skal ha lik godtgjøring som godkjent instruktør. Instruktør og hjelpeinstruktør fordeler ansvaret. Men det er instruktøreleven som trenger praksis.
Betaling, forslag til styret:
Kurs 12-16 timer innen samme kalenderår.
Kurs nummer 1: 2000,-
Kurs nummer 2 2000,- pluss parkeringsrefusjon (som i dag).
Kurs nummer 3: 2000,-
Kurs nummer 4: 2000,- pluss betalt et eksternt kurs med inntil verdi på
Kurs nummer 5: 2000,-
Kurs nummer 6: 2000,-
Det må være minimum antall deltagere 5 på kurset.

Kurs 6-12 timer:

Halvere lønnen med færre deltagere og færre timer.
Status: Ref sak 33/16 er instruktør godtgjørelse gjeldende fra d.d og erstatter alle tidligere avtaler.
Sak 01/18 Konkurrerende virksomhet fra klubbens egne medlemmer,
Det har kommet forespørsel på hvordan vi stiller oss til konkurrerende virksomhet fra egne medlemmer. Styret mener det ikke er grunnlag å foreta seg noe i så henseende.