Styremøtereferat – 04.12.2017

Referat fra styremøte i Lillehammer brukshundklubb mandag 04.12. 2017

Tilstede:
Marit H Autrey, Ellen Tangen, Sidsel Færden, Wenche Martinsen, Per Christian Nilseng, Randi Krokan og Anita Åsheim.

Forfall :
Ingun Nesfeldt og Jan Bakken

Referent:
Per Christian Nilseng

Sak 11/17* Nytt/utvidet treningsområde/hall
Marit orienterteom videre framdrift siden siste møte. Det viser seg vanskelig i forhold til WC og mattilsyn vedr leie av smørehall så vi ser videre på eget bygg,
Vedtak: Styret innstiller til årsmøte om vedtak for å utrede bygging av egen hall. Det må da opprettes en egen komite som kan jobbe med dette i forhold til budsjettering, finansiering, byggetillatelser og tomt.

Sak 22/17 Kasserer/regnskapsfører.
Vi vokser og ekspanderer ikke bare i medlemsmasse og aktiviteter, men også i omsetning og vi må vurdere hvorvidt vi snart må føre momspliktig regnskap. Kasserer ønsker nytt nettbasert regnskapsprogram for å forenkle og lette arbeidet samt å leie inn regnskapsfører som rådgiver.
Vedtak: Styret støtter dette. Priser undersøkes slik at dette kan budsjetteres til årsmøtet.

Sak 23/17 Lover
Vi er pålagt lovendringer fra NKK som skal behandles på årsmøtet.
Status: Marit lager endringsforlslag i tråd med NKK sin mal og dette blir sendt på høring til andre styremedlemmer før det fremmes som endring på årsmøtet.

Sak 24/17 Saker til årsmøtet
Vi må gå igjennom saker som må forberedes til årsmøte om det er noe vi ønsker å fremme. Eks sak

23/17
Status: Det gås gjennom forslag som kan bli tatt opp på årsmøte. Blant annet treningsområde og behovet for regnskapsfører. Konkretiseres på neste møte.

Sak 25/17 Instruktør godtgjørelse
Instruktørgodgjørelse ble endret høst 16,sak 33/16 men forstsatt er det litt ulike tolkninger så derfor presiserer vi vedtaket på nytt.
Satsene er som følger:
Hjelpeinstruktører som har praksistimer skal ha lik godtgjøring som godkjent instruktør. Instruktør og hjelpeinstruktør fordeler ansvaret. Men det er instruktøreleven som trenger praksis.
Betaling, forslag til styret:
Kurs 12-16 timer innen samme kalenderår.

Kurs nummer 1: 2000,-
Kurs nummer 2: 2000,- pluss parkeringsrefusjon (som i dag).
Kurs nummer 3: 2000,-
Kurs nummer 4: 2000,- pluss betalt et eksternt kurs med inntil verdi på 2000,-

Det må være minimum antall deltagere 5 på kurset.

Kurs 6-12 timer:

Halvere lønnen med færre deltagere og færre timer.

Status: Ref sak 33/16 er instruktør godtgjørelse gjeldende fra d.d og erstatter alle tidligere avtaler. Evnt tillegg for kurs utover kurs 4 tas på neste styremøte og endelig vedtak fattes da.

Sak 26/17 Vaktmester og redaktør honorar
Honoraret har ikke vært justert på flere år og styret velger å endre slik at dette ligger på lik linje med web ansvarlig på 2000,- årlig. Vaktmester har i tillegg dekket årskort på parkering.