Styremøtereferat – 06.11.2017

Referat styremøte på klubbhuset kl 18:30, mandag 06.11. 2017

Tilstede styremøte: Marit, Wenche, Per-Christian, Randi og Ingun Valgkomite var invitert fra fra 19:30

Tilstede fra valgkomite: Bjørg, Rune og Hege Anita.

Sak 11/17* Nytt/utvidet treningsområde/hall
Marit orienterte om videre framdrift siden siste møte
Status: – Arbeidet er foreløpig lagt på is pga at andre leietakere er skeptiske i forhold til lukt og allergi. Mattilsynet kan ha innvendinger og prisen er økt i forhold til hva vi først ble forespeilet. Olympiaparken er ikke uvillig til å la oss sette opp egen hall og vi jobber videre med å se på muligheter og kostnad rund sette.

Sak 18/17 Klubbjakker
Det ble høsten 16 bestemt at de skulle være røde med sort trimming. Ellen ønsker å ta opp igjen fargevalg på klubbjakker, om vi skal tillate sort, med rød trimming.
Vedtak – Styret godkjenner sorte jakker med rød trimming.

Sak 19/17 Håndtering av FB tilbakemeldinger
Vi har mottatt en melding på at bruks har sperret av deler av skogen ved sporkurs/trening. Dette ble annonsert med bruk av klubbens logo på plakater i skogen og sperrebånd. Dette ble kommentert på gruppen til Lillehammer brukshundklubb på FB. Dette ledet videre til en liten FB runde med kommentarer. For å være forberedt og unngå at FB diskusjoner utarter bør vi ha en liten veileder i hvordan vi som sitter i verv i klubben håndterer dette.Gjelder både gruppeledere og styret.
Vedtak: – Per- Christian skriver en veileder om hvordan vi besvarer ting som blir lagt ut i vår FB gruppe.

Sak 20/17 Støtte til kurs
Guri Myhrstuen Løken har forespurt styret om klubben vil dekke hennes kursutgifter på NKK,s konkurranseleder kurs i LP.
Vedtak – Klubben dekker kursavgiften mot at hun er konkurranseleder på LP-stevnet vårt 26-27 mai 2018.

Sak 21/17 Årsmøte 2018
I henhold til våre lover skal årsmøtet bekjentgjøres 8 uker i forveien av fastsatt årsmøtedato. Innkalling blir sendt ut på Email.senest 3 uker i forveien. Årsmøtedato ble satt til 19. februar 2018.
Valgkomiteen var innkalt.og siden valgkomiteens leder har flyttet trådde vara inn. De ble orientert om hvem som er på valg og hvilke arbeidsoppgaver som ligger i vervet.
Status : – Årsmøtedato er satt til 19 februar. Valgkomiteen er informert om jobb ved valg og årsmøte.

Sak 22/17 Kasserer/regnskapsfører.
Regnskapsmodell og styresammensetning. Vi vokser og ekspanderer ikke bare i medlemsmasse og aktiviteter, men også i omsetning og vi må vurdere hvorvidt vi snart må føre momspliktig regnskap. Skal kasserer være del av styret, eller eksternt eks lik web ansvarlig. Dette er årsmøtesak i så fall om vi fremmer en endring.
Vedtak : – Utsatt til neste møte.

Referent
Ingun Nestfeldt