Styremøtereferat – 02.10.2017

Referat styremøte på klubbhuset Kl.18.00 mandag 2.okt 2017

Til stede; Marit, Ellen, Sidsel, Randi, Anita, Larry, Per Christian og Wenche.

Forfall: Ingunn.

Økonomisk status; ingen spørsmål. God drift. Har avviklet to stevner /rally og agility) med godt overskudd.

Sak 11/17; Nytt/utvidet treningsområde/hall;
vi startet styremøtet med befaring i den grå hallen v.P-plassene. Hallen er på ca 700 m2, har god belysning, oppvarmet og kan ved behov deles i 2 avdelinger. Den kan gi oss mulighet til å holde flere kurs innendørs, valpekurs, barn og hund osv. To grupper kan trene samtidig. Treningsavgift. Egentrening/drop-in? Styrets leder går videre med kontraktforhandlinger mht til leie av hallen. Det vil bli avholdt et medlemsmøte med info om ny hall. Det vil etterhvert bli sendt ut treningsoversikt – kom med forslag til neste styremøte. Medlemsundersøkelse i forhold til bruk av ny hall/ treningsavgift: 74 svar; 63 vil benytte tilbudet, 9 vil ikke.

Sak 09/17; Medlemsfest;
gruppeledere og styremedlemmer er forespurt om hva vi gjør i forhold til medlemsfest. Ingen forslag innkommet. Få aktive meldte seg sist. Hvem organiserer medlemsfest? Kan det evt gå på omgang i gruppene ? Dugnadsfest? Ny vurdering til vår 2018.

Sak 13/17; Høstdugnad; oppdatering på arbreidsoppgaver;
«Luke i hallen», Grus/dekke ute er for løst, må ordnes før snøen kommer .
Stor stein der de har gravd ved hallen, må fjernes/graves ned.
Container.
Maling må gjøres til våren.
Bli ferdige med montering av skap i klubbhuset.

Sak 16/17; Behov for instruktører;
Instruktørkurs våren 2018 er lagt ut, bindende påmelding. 4 interne og 2(1) eksterne har meldt seg på. Innkommet forslag på instruktør Maria Brandel tas til følge og hun inviteres til å holde kurs. Videre diskuterte vi evt løsninger i forhold til ny hall. Vi ønsker at det skal være attraktivt å forbli instruktør i klubben.

Referent for styret; Wenche Martinsen