Styremøtereferat – 15.05.2017 og 12.06.2017

Samlet referat fra styremøte 15.mai og 12. juni (pga av samme saksliste og sakene behandlet over to møter)

Sted Klubbhuset

Tilstede møte 1 Ellen, Ingun, Sidsel, Wenche, Per Chr., Anita, Randi
Tilstede møte 2 Marit, Ellen, Ingun, Sidsel, Wenche, Per Chr., Anita, Randi Veterangruppas representant ikke tilstede noen av møtene.

Sak 03/17* Godtgjørelse gruppeleder
Styret har vurdert innkommet forslag fra veteran/trekkgruppa og konkludert at det ikke er grunnlag for å behandle gruppeleder annerledes enn andre gruppeledere.
Vedtak Forslag avvist.

Sak 06/17* Vipps/mCash
Ifbm med kioskdrift og påmeldinger ønsker styret å innføre Vipps som betalingsmiddel for å gi bedre fleksibilitet
Vedtak Vipps kontoer opprettes – en til kiosk og en påmelding

Sak 07/17* Fordele arbeidsoppgaver i styret 2017/18
Tidligere arbeidsliste gjennomgått og følgende endringer og ny oppgaver ble presisert
Per Chr (styremedlem) tar redaksjonelt ansvar for
– nettsiden med distribuere godkjent referat på nettsiden.
-redaksjonelt ansvar for nettside
– ha ansvar for å oppdatere nettsiden vår.

Colin(eksternt) er fortsatt webansvarlig og ha tilgang på LBK kursmailen, ta imot påmeldinger via nettsiden og sende ut bekreftelse/informasjon til kursdeltagere etter avtale med instruktøren.
– skrive lister over deltagere til instruktøren. Ellen (nestleder)
– klubbklær og nøkkelskap.

Ingun (sekretær)
-hovedansvar for at referatene skrives/godkjennes, arkiveres i Dropbox og videresender til Per Chr.

Wenche (styremedlem)
– Sponsor ansvarlig for annonsører og rabattavtaler
– Stevnearrangører organiserer egne sponsorer til sine stevner.

Magni (ekstern) Labben
– Ta med som fast spalte -oppramsing av medlemsfordeler; grasrotandel, medlemskort (medlemsnr ligger på NKK)

Status Arbeidsoppgaver fordelt

Sak 08/17* Dugnader 2017
Fokus Agillitystevnet og NKK og styret ber gruppeledere rekruttere dugnadsarbeidere i gruppene.
Status Agilitystevnet er nesten dekket, mens Randi søker folk til NKK

Sak 09/17* Åpen dag med påfølgende medlemsfest
Forrige møte foreslo 9. sept i parken. Ellen sener forespørsel til Lillehammer
sentrum/kommunen. Ingun og Randi tar ansvar for medlemsfest. Dette må jobbes videre med i samarbeid med gruppeldere.
Status Underarbeid

Sak 10/17* Treningstider
På første møtet med gruppeledere ble det diskutert endringer av treningstider med ulike
forslag uten at det kom til enighet. Basert på ønsker og behov gikk siste møter inn for styreleders forslag og vedtok endring fra skolestart høst 17. I tillegg oppfordrer vi gruppene til å benytte halen på dagtid.
Vedtak Nye treningstider fra høst 17

Evnt
– sponsor, ved ny avtale midt i året- halv pris. OK
– jakker – Ellen setter opp ny bestilling to ganger årlig
– Ellen har fått tak i container 20 fot. Kan stå ved valpebinge. Sidsel sjekker frakt.
– uttalelse Lillehammer kommune v Andre Holen er skrevet og sendt
– graving over plassen i forbindelse med vann til snøkanon, passe på at vi får på riktig grus. Vi venter tilbakemelding fra Olymiaparken
– medlemskveld høst med Line Firman Torp 22 september, Randi hører om dette.
– styreoppgave; jobbe videre med treningsplass.
– instruktørkurs, 12 ledige plasser. Ellen sender ut invitasjon til klubber i nærheten.

Saker merket * er med fra tidligere møter