Styremøtereferat – 12.12.2016

Styremøte i Lillehammer brukshundklubb i klubbhuset mandag 12. desember.
Kl 18.30

Tilstede: Marit, Ellen, Sidsel, Jan Rune, Jan og Ingun

Faste poster
Økonomisk status – detaljert rapport annenhver mnd

Sak 39/16 Årsmøte 2017
Årsmøtedato for 2017 må fastesettes for publisering minimum 8 uker før dato. Denne skal publiserer i Labben nr 4 og det foreslås mandag 13.februar for ikke å komme i konfikt med vinterferieuke i Hedmark /Oppland Vi må vurdere hvorvidt sakliste skal publiseres i Labben, eller sendes på mail. Det er ikke påkrevet å sende pr brev. Årsmøte og vedteksendringer må vi også innom.
Vedtak
Årsmøte fastsettes til mandag 13. februar 2017
Ellen sender beskjed til gruppeledere at årsmelding skal sendes til Ingun innen 1/1-17. Ingun Sender videre til Marit.

Sak 40/16 Budsjett 2017
Alle gruppeledere har fått beskjed om å oversende budsjett til kasserer. Sidsel redegjør for forbruk i år, innkomne forslag og vi jobber videre utifra dette.
Vedtak Under arbeid – oppdatering av status
Trekkhundgruppe- Forslag om nytt kurs? Ellen hører med Anne Guri. Taes med i busjett?
Agility- Mangler instruktørutgifter.
Utstilling/handling- mangler budsjett. Ellen sender beskjed til gruppeleder. Hovedlag- budsjettere inn åpen dag 2017.

Sak 41/16 Kontingent 2018
Kontingenten i klubben har stått stille i flere år. Klubben har stabil økonomi, men vi trenger en spare og investeringsplant hvor eks en 30,- økning øremerkes ny treningshall.
Vedtak Innstilling til årsmøte om endring til økning.

Sak 42/16 Montebello
Sak fra trekkhundgruppa, Larry. Ellen orienterte om at vi ble forespurt om å være med å sponse Montebello med pengestøtte, mot at man fikk oppkalt et rom eller klubben
Vedtak Vi har fokus på hund og hundeaktiviterer og dette ligger utenfor vårt mandat.

Sak 43/16 Nytt treningslokale
Marit orientere om visning fra Berg gård.
Vedtak
Marit gir tilbakemelding om at det ikke er aktuelt, men vi fortsetter å følge med på aktuelle eiendommer til salg eller leie.
Kan Lekshus gård, Vingrom være aktuelt?
Styret setter ned en arbeidsgruppe etter årsmøtet som skal jobbe med saken. Fokus i 2017.

Sak 44/16 Mandags og light treninger
Det er til tider meget store grupper og vanskelig for en å styre hele gruppa. Lighttreningene bør kanskje prioriteres slik at det et 2 stk på hver trening. Det kan også være det er lettere å få med flere folk om man har noen å støtte seg på .
Vedtak Marit gir Hanne beskjed. Lighttreninger må prioriteres med instruktører framfor mandagstrening.

Diverse
– 2017? Ellen skriver artikkel til Labben om instruktørutdanning. Sidsel sjekker med GHK om instruktør til kurs.
– Status klubbklær, de er kommet og utlevert. Vil prøve å få til faste bestillinger
på klubbklær. Neste bestilling vil gå i første del av mars. Pris klubbjakke da vil
være 1490kr.
– Styremøter avholdes 2 mandag hver måned kl 18.30. Neste styremøtedato tas
med på styremøtereferatet.
– Trekkhund- Jan hører med Larry om det bør settes opp skilt ved
hundekjøreløypa vedrørende kjøring der.
– Marit hører med Lars angående trådløst nett på Birken. Kan vi leie oss inn?
– Strøm brakke

Neste styremøte mandag 9. januar blir det fokus på årsmøtet, budsjett og årsmelding. Andre åpne saker står litt på vent siden dette er hoved prioritet, men vi har tidligere saklister å jobbe med.

Referent: Sekretær Ingun Nesfeldt