Styremøtereferat – 09.01. 2017

Referat:Styremøte i Lillehammer brukshundklubb man 9.januar 2017

Referent Ingun Nesfeldt

Tilstede
Jan Bakken, Jan Rune Colin Strander, Ingun Nesfeldt, Sidsel Færden, Marit H Autrey, Randi Krokan, Anita Åsheim

Sak 40/16 * Budsjett 2017
Sidsel la fram forslag til budsjett med innspill fra gruppeldere. Styret kom med små justeringsforslag. – se endelig utkast i innkalling til årsmøtet
Forslag Vedtak Godkjent og regnskap oversendes revisor

Sak 01/17 Innkalling og dagsorden
Årsmøtedato for 2017 ble i sak 39/16 fastsatt til mandag 13.februar. Innkalling og
vedtektsendringer ble gjennomgått og små justeringer foretatt – se endelig utkast i innkalling til årsmøtet
Vedtak Innkalling og vedtektsendringer er utarbeidet til årsmøtet

Sak 02/17 Instruktørutdannelse
Klubbens trenger flere instruktører. Med tidsramme i forhold til gjennomføring ser vi for oss kurs høst 2017. Ellen orienterer
Status Utsatt til senere styremøte

Div
Saker som kommer på under div, må tildeles saksnr til referatet om de skal behandles, ikke bare oreinteres.
Vedtak Saksnr tildeles fortløpende

Saker merket * er med fra tidligere møter