Styremøte 11. mars 2021

Kl 18:30 i klubbhuset.

Tilstede: Torill Moe,  Tone H Larsson, Anne Lene Fredriksen, Kjersti Holmestad, Monica Eggen Torvik.
Forfall: Monica Hagen, Anita Åsheim, May Torill Haug.

 • SAK 34/2021

  Bookingsystem for egentrening- hjemmeside.  Arbeidet med ny hjemmeside er snart ferdigstilt.  Bookingsystem blir integrert i kalenderen på hjemmesida vår.  Man kan enten booke tid på hjemmeside eller på tilhørende app som lastes ned til smarttelefonen. Disse er synkronisert.  Appen heter Teamup.  Når det gjelder booking vil det komme mer detaljert info om hvordan dette er tenkt gjennomført.  Info vil bli lagt ut i forkant av oppstart slik at alle skal ha mulighet til å sette seg inn i dette.  Styret ønsker minst mulig begrensninger, så kan man heller evaluere og endre underveis  når man ser hvordan det fungerer.

  Alle gruppeledere vil få egen mailadresse:  eks. bruks@lbhk.nolp@llbhk.no.  Det samme vil gjelde flere funksjoner i styret, at vi har en felles som heter post, og så leder, kasserer etc. 

  System for på melding til kurs etc.med betalingsløsning blir Chekin. Her vil det være mulighet for å betale med VIPPS eller kort. Der vil man også kunne betale årlig treningsavgift. Så snart hjemmeside er tatt i bruk ønsker vi å kreve inn kr. 500 som ble vedtatt på forrige årsmøte.  Mer info kommer om dette.  Styret har i tidligere styremøte vedtatt at gruppeledere skal få dekket treningsavgiften for innsatsen de gjør for klubben.

 • SAK 48/2020

  Kurs/treninger for barn/unge. 
  Dette har vært oppe tidligere.  Styret mener at dette er noe gruppene eventuelt får planlegge og gjennomføre sammen.

 • SAK 49/2020

  Treningstider:  Styret er enige om at faste treningstider foreløpig blir som bestemt i samarbeid med gruppeledere i desember 2020.  Det er generelt økt aktivitet i klubben, flere grupper har fått flere aktive.  Det gjelder både Rally, Agility og LP i alle fall.  I tillegg har selvfølgelig det at vi har fått bedre treningsforhold en betydning på antall aktive.  

 • SAK 50/2020

  Rutiner kurs/arrangementer:  Slik det er i dag så fungerer ikke dette med en kursansvarlig, da flere av gruppene setter opp sine egne kurs.  Styret vedtok at dette følges opp når nytt styre er på plass, og at det lages felles retningslinjer slik at man kan ha en bedre oversikt.  Styre ønsker også en plan for «faste» kurs vi tilbyr gjennom året.  Til så lenge oppfordrer vi alle til å samarbeide for å finne gode løsninger.

 • SAK 51/2020

  Hva forventes av styremedlemmer:  Som styremedlem har man påtatt seg en forpliktelse til å følge klubbens lover og regler, og å følge opp beslutninger tatt i årsmøte.  I det ligger ansvaret for å drive klubben på en økonomisk forsvarlig måte til beste for alle medlemmer.  

 • SAK 52/2020

  Info -kommunikasjon fra styret til gruppene:, Det er viktig å huske på at vi uttaler oss på klubbens vegne, og ikke på vegne av oss selv som privatpersoner.  I det ligger det at vi ikke skal kommunisere usaklig og utidig, hverken på sosiale medier eller i samtale med medlemmene.  Alt som diskuteres i styremøter skal forbli innenfor gruppen.  Kommunikasjon ut til medlemmene skal skje i kontrollerte former, via styrereferater eller på annen måte der det er ønskelig/nødvendig.

 • SAK 53/2020

  Gruppeledere, oppgaver – samarbeid:  Det jobbes videre med budsjett for 2021.

 • SAK 54/2020

  Gruppeledere, oppgaver – samarbeid:   Saken ble diskutert, følges opp av nytt styre når det er på plass.

 • Eventuelt

  Ingen saker.

Øyer 21.03.21 Torill Moe (referent)